.FILE 2G 3G 4G 5G

Ordlista

Gå direkt till specifika bokstäver: A-E, F-J, K-O, P-S, T-Ö, Moa

Följande begrepp används inom Skolfederation:

A–E

Anvisningstjänst: Det tekniska och administrativa stödet som assisterar Användare att välja sin Användarorganisation.
Engelska: Discovery Service

Användare: En fysisk person som tillhör en Användarorganisation.

Användarorganisation: Juridisk person med Användare som tecknat avtal om anslutning till Skolfederation. Den juridiska personen kan vara en Skolhuvudman enligt Skollagen eller en Utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas. Se vidare Skolhuvudman och Utbildningsanordnare.

Attribut: Uppgifter knutna till en Användares Elektroniska identitet som beskriver Användarens egenskaper och vanligen ligger till grund för Tjänsteleverantörens beslut om Användarens åtkomst och annan behörighet i Tjänsteleverantörens anslutna E-tjänst.
Engelska: Attribute

Attribututgivare: Funktion som levererar Attribut från en Attributkälla kopplad till en Elektronisk identitet.
Engelska: Attribute authority (AA)

Attributregisterhållare: Den part som tillhandahåller en Attributkälla till en Användarorganisation.

Attributkälla: Funktion som registrerar, lagrar och underhåller Attribut knutna till Användarens Elektroniska identitet.

Autentisering: Verifiering av uppgiven Elektronisk identitet.
Engelska: Authentication

Avtal: Huvudavtalet tillsammans med vid var tid gällande bilagor.

Biljett: Se Identitetsintyg.

E-legitimationsutfärdare: Funktion, tillhandahållen av Användarorganisation eller leverantör till Användarorganisation, som utfärdar E-legitimationer till Användare och på begäran identifierar Användare.

Elektronisk identitet: En unik beteckning för en Användare.

E-tjänst: En tjänst som tillhandahålls av Tjänsteleverantör, som baserat på Identitetsintyg medger Användare åtkomst. Notera att denna definition är avgränsad till åtkomsthantering.

F–J

Federationsoperatör: Den part som sköter Skolfederations löpande verksamhet, dess gemensamma infrastrukturella tjänster och information till Medlemmarna, samt förvaltar Avtal och Regelverk.

Förlitande part: Se Tjänsteleverantör.

Huvudman: Se Skolhuvudman.

Identitet: Se Elektronisk identitet.

Identitetsintygsutgivare: Den funktion, tillhandahållen av Användarorganisation eller leverantör till Användarorganisation, som, efter identifiering av Användare och inhämtning av Attribut, ställer ut Identitetsintyg avsedda för Tjänsteleverantörs E-tjänst.
Engelska: Identity Provider (IdP)

Identitetsintyg: Ett av en Identitetsintygsutgivare utställt intyg i elektronisk form enligt Skolfederations Tekniska krav, innehållande uppgifter om en Användares Elektroniska identitet och/eller Attribut.
Engelska: Assertion

Identitetsutfärdare: Se Identitetsintygsutgivare.

Inloggning: Ett förfarande där Användaren först Autentiseras och behörighetskontrolleras innan Användaren ges åtkomst till en E-tjänst.

Inloggningstjänst: Se Identitetsintygsutgivare.

IdP, Identity Provider: Se Identitetsintygsutgivare.

Intyg: Se Identitetsintyg.

Intygsutgivare: Se Identitetsintygsutgivare.

K–O

Kontosynk: För begrepp som rör uppdatering (provisionering) av användarkonton, se avsnitt Moa.

Medlem: Den Användarorganisation eller Tjänsteleverantör som har tecknat avtal om anslutning till Skolfederationen.

Metadata: Teknisk information som krävs för samverkan mellan Skolfederations Medlemmar.

Metadataregister: Skolfederations gemensamma register med Medlemmarnas Metadata.

Det övergripande regelverk som styr förutsättningarna för parternas samverkan inom Skolfederation.

P–S

Registerhållare: Se Attributregisterhållare.

Skola: Avser förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och fritidshem, specialskolan och sameskolan enligt Skollag (2010:800).

Skolhuvudman: Huvudman inom skolväsendet enligt Skollag (2010:800). Huvudman kan vara kommun, landsting, staten eller enskild som har ansvar för verksamheten i Skola.

Skolfederation: Ett samarbete mellan Användarorganisationer och Tjänsteleverantörer med stöd av Federationsoperatören.

Single sign-on: Samlad inloggningsprocedur med Autentisering som gäller för en Användares tillgång till flera olika digitala tjänster.

SSO: Se Single sign-on.

T–Ö

Tekniska krav: De tekniska specifikationer som Medlemmar måste följa för att kunna samverka inom Federationen.

Tillitsdeklaration: En beskrivning av hur medlem lever upp till Skolfederations Tillitsramverk.

Tillitsnivå (LoA): De skyddsklasser för E-legitimationer och utställande av Identitetsintyg vars grad av skydd definieras i Tillitsramverket.
Engelska: Levels of assurance (LoA)

Tillitsramverk: Den del av regelverket för Skolfederation som behandlar regler för säkerhet och inom Federationen.
Engelska: Trust Framework

Tjänsteleverantör: Part som tecknat avtal om anslutning till Skolfederation och inom ramen för detta tillhandahåller en eller flera E-tjänster.
Engelska: Service Provider (SP). Även kallad Förlitande part.

Utbildningsanordnare: Juridisk person som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) och dess tillhörande bilaga eller juridisk person som erhåller bidrag enligt Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Moa

Klient: Funktion hos Producent för att skicka Objekt till Konsument använt för Kontosynkronisering.

Konsument: Tjänsteleverantör som mottar information från Producent.

Moa: Kortnamn för Maskin och ogranisationsautentisering.

Kontosynkronisering: Automatiserad rutin där en Producent lämnar ut information till en Konsument för livscykelhantering av användarkonton.

Livscykelhantering av användarkonton: Skapa, ändra och ta bort användarkonton.

Objekt: Information som skickas från Producent till Konsument.

Producent: Användarorganisation som lämnar ut information till Konsument.

Provisionering: Se Kontosynkronisering.

Server: Funktion hos Konsument.

SS 12000: Svensk standard som beskriver relationer mellan Attribut inom skolan och hur dessa kan överföras mellan system.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn